fbpx

Vid strömavbrott

Om strömmen går bör du gå i genom dessa steg:

1.Titta ut på gatan eller i trapphuset. Om belysningen fungerar där så finns felet sannolikt i din egen bostad. Om du däremot upptäcker att felet berör fler än
bara dig själv så ber vi dig ringa oss och felanmäla på telefon 0322 – 61 62 84.

2. Kontrollera att huvudströmbrytaren är tillslagen. Om du har jordfelsbrytare, kontrollera den. Har jordfelsbrytaren löst ut? Återställ jordfelsbrytaren.
Om jordfelsbrytaren löser ut igen, tag kontakt med en elinstallatör.

3. Är hela bostaden strömlös – ingen lampa lyser? Kontrollera om alla säkringar är hela i mätartavlan eller i mätarskåpet.

4. Är någon säkring trasig, byt ut den. Om säkringen går igen – tag kontakt med en elinstallatör.

Avbrottsersättning

Om du har haft ett oplanerat elavbrott under minst 12 timmar i följd, och felet inte beror på din egen anläggning samt varit känt för Alingsås Energi Nät AB, har du rätt att få avbrottsersättning. Skulle elen komma tillbaka och sedan brytas igen inom två timmar räknas det som ett sammanhängande avbrott.

Ersättning ska betalas ut inom sex månader efter att vi fått kännedom om avbrottet. Efter ett långvarigt avbrott analyserar vi vilka kunder som varit utan ström och hur länge. För de kunder som har rätt till ersättningen görs med automatik en kreditering på nästkommande elnätsfaktura och man behöver normalt inte höra av sig till oss för att få sin ersättning.

Ersättningsbeloppet vid ett avbrott baseras på avbrottets längd samt kundens beräknade årliga nätkostnad. Vid ett avbrott på 12-24 timmar blir ersättningen 12,5 % av den årliga nätkostnaden, eller minst 900 kr. Vid ett avbrott på 24-48 timmar blir ersättningen 37,5 % av den årliga nätkostnaden, eller minst 1 800 kr. Därefter ökar ersättningen med ytterligare 25 % per påbörjad 24-timmarsperiod. Den maximala ersättningen är 300 procent av den årliga nätkostnaden.

Alingsås Energi Nät AB har rätt att reducera ersättningen enligt ovan. Detta gäller om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande, eller om överföringen av el har försenats för att inte utsätta våra arbetstagare för betydande risker i arbetet, t.ex. vid storm eller vid risk för fallande träd.

Det finns även några undantag då elanvändaren inte har rätt till någon avbrottsersättning trots ett långvarigt avbrott. Detta gäller om avbrottet beror på elanvändarens försummelse, om elen bryts på grund av säkerhetsskäl eller för att bevara god leverans- och driftsäkerhet. Eller om felet beror på hinder utanför nätägarens kontroll eller om avbrottet beror på ett fel i överordnat stamnät.

Skadestånd

Om du som elanvändare har fått en påvisbar ekonomisk skada som uppkommit genom ett elavbrott kan du enligt ellagen ha rätt till skadestånd. Detta är oberoende av elavbrottets längd.

Undantag
Elanvändaren har inte rätt till skadestånd om nätföretaget visar att avbrottet beror på ett hinder utanför företagets kontroll, som vi inte skäligen kunde ha räknat med och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Tvåårsgräns för krav
Du måste skriftligen begära skadestånd inom två år från det att skadan inträffat, annars förlorar du rätten till ersättning. Kvitton mm som kan styrka att kostnaderna varit nödvändiga och skäliga ska bifogas kravet.

Avräkning
Eventuell avbrottsersättning ska avräknas från skadeståndet.

Jämkning
Skadestånd kan jämkas efter vad som är skäligt om skyldigheten är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndskyldiges ekonomiska förhållanden.

Din försäkring
Din hem-, villa- eller företagsförsäkring kan också ge visst skydd mot skador som uppkommit på grund av elavbrott. Det kan t.ex. gälla ersättning för förstörda livsmedel mm. Hör med ditt försäkringsbolag om vad som gäller i ditt fall.

Vägledning
För vägledning och mer information kan du vända dig till  energimarknadsbyran eller konsumentverket.