fbpx

Så funkar solceller

En solcellsanläggning består av solceller, som monteras på husets eller byggnadens tak, samt en växelriktare. Solcellerna omvandlar energin i solens strålar till el. En klar sommardag produceras det som mest el och en mulen vinterdag knappt något alls. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Elproduktionen är helt tyst, tar inte stor plats och kräver minimalt med underhåll. För att elen ska kunna användas i hushållet måste den sedan omvandlas från likström till växelström. Det görs med hjälp av en växelriktare som är kopplad till solcellssystemet och till husets elsystem.

Du kan ta reda på om ditt hus eller din byggnad  har rätt förutsättningar för montering av solceller på energimyndighetens hemsida samt på vår solkarta.

 

Hur fungerar solceller?

Solcellerna monteras på husets eller garagets tak och kopplas till ditt elsystem. När solen skiner genererar de el, som går direkt till ditt hem. En klar sommardag produceras det som mest el och en mulen vinterdag knappt något alls. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Elproduktionen är helt tyst, tar inte stor plats och kräver minimalt med underhåll. En solcellsanläggning består av solceller, som monteras på husets tak, samt en växelriktare. Solcellerna omvandlar energin i solens strålar till el. För att elen ska kunna användas i hushållet måste den sedan omvandlas från likström till växelström. Det görs med hjälp av en växelriktare som är kopplad till solcellssystemet och till husets elsystem.

 

Vilka fördelar medför solel för mig?

Solceller är en hållbar investering för framtiden, som dessutom kan höja värdet på din fastighet. I samma sekund som solcellerna kopplas in på nätet börjar de producera el. Under perioder kommer solcellerna dessutom att producera mer el än vad du behöver. Då kan du sälja överproduktionen till oss till ett riktigt bra pris. Med solceller på taket säkrar du en del av din elförsörjning för mycket lång tid framåt. Du blir mindre beroende av elprisets svängningar eftersom du minskar ditt behov av köpt el. Om investeringen blir lönsam beror på hur du finansierar investeringen, om du får bidrag, hur mycket el just ditt system producerar och hur mycket el du använder själv respektive matar ut på nätet. Elproduktionen är i sin tur beroende av en rad faktorer, exempelvis var i landet du bor, lutningen och riktningen på ditt tak samt eventuell skuggning.

 

Vilka fördelar medför solel för miljön?

Solen är en förnybar energikälla. Själva solelproduktionen medför inga koldioxidutsläpp, och den energi som går åt för att producera solcellerna är liten i förhållande till den som solcellerna ger.

 

Skiner solen tillräckligt i Sverige?

I Sverige finns bra förutsättningar för solel, med en solinstrålning nästan lika hög som i centrala Europa.

 

Hur mycket energi genererar solceller?

Ett solcellssystem omvandlar cirka 10-15 procent av den inkommande solenergin till elektricitet. Alingsås Energis paket innehåller högeffektiva paneler med en effektivitet på hela 17-18 %. Elproduktionen är beroende av mängden solinstrålning, läge och skuggning samt takets riktning och lutning. I Sverige varierar årsproduktionen mellan 800 och 1 000 kWh per installerad kWp, för ett system riktat mot söder och utan skuggning.

 

Vad betyder kWp?

Enheten kWp står för kilowattpeak och mäter toppeffekten som en solcell kan producera givet vissa bestämda förhållanden.

 

Producerar solceller el även på vintern?

Under vintern är det få soltimmar och solen står lågt på himlen, så är produktionen liten, eller ingen alls om man har snö på panelerna. Störst är produktionen mellan mars och oktober.

 

Producerar solceller el även under strömavbrott?

Nej, vid strömavbrott slutar anläggningen att producera av säkerhetsskäl. Det får inte matas in el på nätet medan reparationsarbetet pågår. Om man har en batterianläggning kan den göras så den kopplar bort sig ifrån nätet och laddar batterierna istället.

 

Kan man lagra el som man inte använder?

Normalt matas detta ut på nätet och säljs till Alingsås Energi som köper upp överskottet. För att kunna lagra din solel behöver du ha ett batteri. Läs gärna mer om detta under batterilagring.

 

Kan solceller ersätta takbeläggning?

Nej, de solcellspaneler som ingår i Alingsås Energis lösning kan inte ersätta takplattorna, utan sätts ovanpå det befintliga taket.

 

Kräver solcellsanläggningen underhåll och service?

Mycket lite underhåll eftersom det finns få rörliga komponenter som kan krångla.

 

Hur påverkas solcellerna av smuts och snö?

Smuts påverkar panelernas verkningsgrad endast i liten utsträckning. Om panelerna är täckta med snö bör du inte ta bort snön då du kan skada panelerna med din skyffel eller dylikt.

 

Vad händer om jag inte använder elen just när solen skiner?

Solcellssystemet är inkopplat på husets elsystem som in sin tur är kopplat till elnätet. Det innebär att om du inte själv använder elen som solcellerna producerar, så matas den automatiskt ut på elnätet och kan användas av andra elkunder. Denna överskottsel kan du sälja till Alingsås Energi.

 

Hur fungerar det att ansluta produktionen?

Detta behöver du inte tänka på då vi sköter kontakten med nätbolaget.

 

Vad krävs om jag vill sälja min överskottsel till Alingsås Energi?

Oavsett var du bor och vilket nätbolag du har kan du teckna avtal om att sälja din solel till Alingsås Energi. Förutsättningen är att du klassas som mikroproducent. Mikroproducent är du om du har en huvudsäkring på högst 63 A och din produktionsanläggning en effekt på maximalt 43,5 kWp (motsvarar mer än 200 kvadratmeter solcellspaneler). Innan du kan börja sälja överskottsel måste ditt nätbolag utföra mätarbyte. Det ska göras inom 3 månader efter att anmälan (denna anmälan gör vi åt dig) har skickats in om att installationen är färdig.

 

Skattereduktion?

Den el du säljer till ditt elhandelsbolag dras av på din faktura. Utöver detta får du skattereduktion av staten på 60 öre/kWh som kommer förtryckt på deklarationen, dock max 18 000 kr/år (30 000 kWh x 60 öre).

 

Varför måste det bli mätarbyte?

För att kunna sälja den el som matas ut på elnätet behöver du en timmätare som mäter både den el som matas ut och den som matas in på nätet. Mätarbytet görs kostnadsfritt av ditt elnätbolag, förutsatt att din produktion klassas som mikroproduktion (se föregående fråga). Mätarbytet ska göras inom 3 månader från att anmälan har skickats in om att installationen är färdig.

 

Vad behöver jag anmäla till mitt elhandelsbolag och nätbolag?

Till elhandelsbolaget behöver du inte anmäla någonting, om du inte vill teckna ett avtal om att sälja överskottsel till dem. Till nätbolaget ska en föranmälan skickas innan installationen och en färdiganmälan efter installationen. När du köper solceller från Alingsås Energi tar vi hand om dessa anmälningar.

 

Kan jag täcka hela husets elbehov med solceller?

Det beror på förutsättningarna för ditt tak och hus. Kontakta oss så berättar vi mer.