Hoppa till huvudinnehåll

Vanliga frågor om solceller

Hur fungerar solceller?
Solcellerna monteras på husets eller garagets tak och kopplas till ditt elsystem. När solen skiner genererar de el, som går direkt till ditt hem. En klar sommardag produceras det som mest el och en mulen vinterdag knappt något alls. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Elproduktionen är helt tyst, tar inte stor plats och kräver minimalt med underhåll.
En solcellsanläggning består av solceller, som monteras på husets tak, samt en växelriktare. Solcellerna omvandlar energin i solens strålar till el. För att elen ska kunna användas i hushållet måste den sedan omvandlas från likström till växelström. Det görs med hjälp av en växelriktare som är kopplad till solcellssystemet och till husets elsystem.
 
Vilka fördelar medför solel för mig?
Med solceller på taket säkrar du en del av din elförsörjning för över 25 år framåt. Du blir mindre beroende av elprisets svängningar eftersom du minskar ditt behov av köpt el. Om investeringen blir lönsam beror på hur du finansierar investeringen, om du får bidrag, hur mycket el just ditt system producerar och hur mycket el du använder själv respektive matar ut på nätet. Elproduktionen är i sin tur beroende av en rad faktorer, exempelvis var i landet du bor, lutningen och riktningen på ditt tak samt eventuell skuggning.
 
Vilka fördelar medför solel för miljön?
Solen är en förnybar energikälla. Själva solelproduktionen medför inga koldioxidutsläpp, och den energi som går åt för att producera solcellerna är liten i förhållande till den som solcellerna ger.
 
Skiner solen tillräckligt i Sverige?
I Sverige finns bra förutsättningar för solel, med en solinstrålning nästan lika hög som i centrala Europa.
 
Vad betyder KWP?
Enheten kWp står för kilowattpeak och mäter toppeffekten som en solcell kan producera givet vissa bestämda förhållanden.
 
Producerar solceller el även under vintern?
Under vintern är det få soltimmar och solen står lågt på himlen, så är produktionen liten, eller ingen alls om man har snö på panelerna. Störst är produktionen mellan mars och oktober.
 
Kan man lagra el som man inte använder?
Nej, solcellssystemet är inte kopplat till något batteri och kan därför inte lagra elen. Batterilösningar är ännu inte ekonomiskt försvarbart för vanliga hushåll. Istället matas överskottselen in på elnätet och kan säljas till Alingsås Energi som i sin tur säljer den vidare till andra elhandelskunder.
 
Kräver solcellsanläggningen underhåll och service?
Mycket lite underhåll eftersom det finns få rörliga komponenter som kan krångla.
 
Vad händer om jag inte använder elen just när solen skiner?
Solcellssystemet är inkopplat på husets elsystem som in sin tur är kopplat till elnätet. Det innebär att om du inte själv använder elen som solcellerna producerar, så matas den automatiskt ut på elnätet och kan användas av andra elkunder.