fbpx

Samråd

Alingsås Energi Nät AB planerar att ansöka om förlängt tillstånd, nätkoncession för linje, för en befintlig 40 kV markförlagd ledning (del av ledning TL818) mellan skarvpunkt vid station Ljuset (M1) och station Sävelund (M3). För ledningssträckning, se figur nedan

 

För åtgärden finns ett samrådsunderlag framtaget som det går att ladda hem via länken här

Vi önskar ta del av dina synpunkter

Alingsås Energi Nät AB kommer att ansöka om tillstånd (nätkoncession för linje) för den aktuella ledningen. Inför det genomförs nu ett undersökningssamråd enligt 6 kap. 24§ miljöbalken om projektet. Samrådet syftar till att undersöka om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att inhämta synpunkter och information för avgränsning av innehåll och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning som ska bifogas tillståndsansökan.

På uppdrag av Alingsås Energi Nät AB ansvarar Sweco Energy AB för samråd och tillståndsfrågor i projektet. Vid frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Frida Kjellin på telefon: 076 854 78 10, e-post: frida.kjellin@sweco.se eller post: Sweco Energy AB, ATT. Frida Kjellin, Box 34044, 100 26 Stockholm.
Senast den 5 oktober 2020 behöver vi dina synpunkter.