fbpx

Ska du gräva?

Grävningsbestämmelser inom Alingsås Energis distributionsområde

Enligt gällande Ellag meddelas följande bestämmelser för grävning inom område för Alingsås Energi nätkoncessionsområde. Bestämmelserna gäller för alla som utför grävningsarbeten eller andra markarbeten i närheten av kablar och övriga anläggningar som tillhör elnätet. Kablarna försörjer många kunder med el och det kan vara livsviktigt att kablarna inte skadas.
Alla kablar kan efter skada fortfarande vara spänningsförande och därmed utgöra en allvarlig fara för grävningspersonal och allmänhet. Därför skall varje kabel betraktas som livsfarlig att beröra.
Ansvarig för grävningsarbetet skall vidta åtgärder så att skada eller förlust för Alingsås Energi ej uppstår.

Före arbetet
Innan markarbete påbörjas skall kabelvisning beställas med angivande önskad utsättningstidpunkt. Kabelvisning utförs kostnadsfritt en gång före varje schaktarbete. Kabelvisningen utförs med markering med markeringsfärg på marken eller med markeringspinnar.

Kabelvisning beställs via Ledningskollen (www.ledningskollen.se). Där kan du skapa ett ärende och få information om var våra och andra ledningsägares ledningar finns placerade i marken och planera din grävning utefter det. Antingen genom att välja ”Projektering” för kartunderlag i valfritt filformat eller ”Ledningsanvisning” för färgmarkeringar på plats.
Ledningskollen är ett gemensamt verktyg för oss som äger olika ledningsnät och för de privatpersoner, företag, kommuner eller myndigheter som skall planera eller utföra markarbeten. Har du frågor om ett befintligt ärende, kontakta Geomatikk på telefonnummer 026-12 35 00 eller via hemsidan www.geomatikk.se.

Detta ska göras minst fem arbetsdagar innan schaktarbetet ska påbörjas. Vid större projekt bör kabelvisning beställas minst 10 arbetsdagar innan.
Blir det nödvändigt att upprepa samma kabelvisning eller om beställaren inte är tillgänglig vid överenskommen tidpunkt uttas en avgift enligt vid tillfället gällande prislista.

Vid större projekt förutsätts att beställaren eller utsett ombud befinner sig på platsen för att informera om arbetets omfattning samt för att av vår personal ta del av ledningskartor och information då vi gör utsättningen. Beställaren skall sedan noggrant följa de anvisningar som lämnas.

Förläggningsdjup
Kraftkabel är förlagd enligt vid förläggnings tillfället gällande Svensk Standard. Detta innebär att det för förläggningsdjup, kabelmarkering, kabelskydd, skyddsfyllning etc finns noggranna bestämmelser för hur en kabelgrop ska se ut och detta får ej ändras. Ändras något vid grävningen ska det återställas i sitt ursprungliga skick.

Vid schaktning gäller följande:

 • Grävning med närmare än en meter från kabel skall ske med handschakt
 • Grävning precis intill kabel skall göras för hand och med största försiktighet.
 • Bevakningsvakt från Alingsås Energi kan begäras, begäran ska vara oss tillhanda minst fem arbetsdagar innan.
 • Kablarna kan göras spänningslösa om driftsituationen så medger.
 • Påträffas kabel som inte är markerad skall detta anmälas till Alingsås Energi personal.
 • Kapning av kabel eller annat såsom jordlina, rörövergångar etc. får aldrig göras.
 • Skadas kablar, rörövergångar, jordlinor etc. under arbetets gång ska kontakt omedelbart tas med Alingsås Energi för beslut om återställande åtgärd.
 • Om något i ledningssystemet utgör hinder för fortsatt grävning anmäls det omedelbart.
 • Vid schakt under kablar eller då kablar och kabelrör behöver flyttas ur sitt läge skall personal från Alingsås Energi kontaktas för samråd

Dessutom gäller:

 • Schaktning intill belysningsstolpar får av stabilitetsskäl ej ske närmare än 1 meter och djupare än 0,5 meter. I annat fall kontaktas Alingsås Energi personal.
 • Vid maskingrävning, tippning, användning av kran eller liknande under eller i närheten av luftledning ska kontakt tas med Alingsås energi för erforderliga åtgärder.

Vid grävskador

Vid grävskador ska du kontakta vår kundservice på 0322 – 617 617 eller på kundservice@alingsasenergi.se.
Sedan hösten 2022 tar tar vi hjälp från  Svensk Skadereglering för utredning och fakturering.
Svensk Skadereglering  är ett systerbolag till Geomatikk.