fbpx

Producera egen el

För att klassas som Mikroproduktion enligt ellagen krävs

 • Att anläggningen inte är större än 43,5kW
 • Att huvudsäkringen är max 63A.
 • Att produktionen inte överstiger konsumtionen på årsbasis.

Vi måste kunna garantera säkerheten i näten för både våra kunder och våra elmontörer.

Därför har vi följande villkor när du ska installera en elproduktionsanläggning:

 • Låsbar brytare för produktionsanläggningen ska finnas i mätarskåpet/mätarplatsen. Om din huvudbrytare är låsbar kan denna användas. Om din huvudbrytare sitter innan mätaren rekommenderar vi att den kopplas om så att den sitter efter mätaren.
 • Växelriktaren ska vara fast ansluten på egen avsäkrad gruppledning i gruppcentral eller i fasadmätarskåp.
 • Brytare ska monteras på DC- och AC-sidan om växelriktaren.
 • Din produktionsanläggning ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.
 • Inmatad effekt till elnätet får ej överstiga mätarsäkring/servissäkring.
 • Särskild märkning som visar att du har en elproduktion samt vart den bryts ska finnas i din gruppcentral och mätarskåp.
 • Anslutning av produktion enfasigt till Alingsås Energis elnät tillåts inte i enlighet med Svensk Standard SS 437.01.02 punkt 4.2.1 och de Allmänna avtalsvillkor punkt 2.1, 3.1, 3.10.
 • Alla produkter ska vara CE-märkta och ha installations- och bruksanvisningar på svenska.
 • Installationen ska följa Energiföretagens handbok ”Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet – ALP” samt Svensk Elstandards Handbok 457 – Solceller – Råd och regler för elinstallationen.
 • Anläggningen ska uppfylla kraven för frekvenssvarainställningar för anläggningar av Typ A i enlighet med Energimarknadsinspektionens föreskrift EIFS 2018:2, EU-förordning 2016/641 (RfG) samt gällande svensk elstandard SS-EN 50549-1.
 • Alla nya samt förändringar av befintliga produktionsanläggningar ska föranmälas och installeras av ett auktoriserat elföretag.
 • Befintlig elmätare ska bytas till en som mäter både konsumtion och produktion. Först därefter kan anläggningen driftsättas. Alingsås Energi Nät AB byter ut mätaren kostnadsfritt.

Skydden på växelriktaren ska vara inställda enligt nedan.

Överspänning                           60 s                   230 V +10%

Överspänning                           0,2 s                  230 V +15%

Underspänning                         0,2 s                  230 V -15%

Överfrekvens                            0,5 s                  >51,5 Hz

Underfrekvens                          0,5 s                  <47,5 Hz

Alingsås Energis erbjudande till mikroproducenter

Producerar du som elhandelskund el från din mikroproduktion kan vi köpa in överskottet för att
använda det till andra kunder. Är anläggningen registrerad och godkänd av Energimyndigheten köper
vi också de elcertifikat som anläggningen genererar.

För ytterligare information och aktuella priser, ring vår kundservice på 0322 – 617 617 eller maila på
salj@alingsasenergi.se.