fbpx

Producera egen el

Mikroproduktion innebär att du som konsument själv producerar energi. Alingsås Energi ser positivt på att kunder själva vill vara med och tillföra energi till elnätet. Sätten att göra detta på är många, men de vanligaste sätten är via sol- eller vindkraft.

Tekniska villkor för anslutning av mikroproduktion

En mikroproduktionsanläggning avser en anläggning där produktionen inte är större än 43,5

kW och anläggningen skall kunna anslutas till en huvudsäkring på max 63A. Konsumtionen av

el ska överstiga produktionen av el på årsbasis.

Vid utformningen av elproduktionsanläggningen ska kunden särskilt beakta

följande punkter;

  • Allt installationsarbete ska utföras av behörig elinstallatör.
  • Produkter som används i solcellsanläggning ska vara CE-märkta och ha tydliga

installations- och bruksanvisningar på svenska.

  • Stickproppsanslutning är inte tillåten. Produktionsanläggningen ska vara fast ansluten

till elnätet, på kundens sida av elmätaren, via en låsbar brytare och med separat

överströmsskydd. I vissa fall kan inkoppling ske via särskilt kontaktdon som är

spänningslöst när produktionsanläggningen inte är ansluten. Det är inte tillåtet med

anslutning till gruppledning.

  • Alingsås Energi rekommenderar att enfasig elproduktion inte ska överstiga 3 kW.
  • Vid anslutning av trefasig elproduktion som överstiger 17kW och säkringsnivån 25A

kan det medföra extra kostnader för förstärkning av din serviskabel. Kontakta

Alingsås Energi Nät för rådgivning och prisuppgift.

  • Installationen ska följa Svensk Energis handbok ”anslutning av mikroproduktion till

konsumtionsanläggningar – MIKRO”

  • Elproduktionen ska inte kunna kopplas in eller drivas mot ett spänningslöst yttre

elnät.

  • Särskild märkning ska finnas i kundens gruppcentral och mätarskåp. Minimikrav finns

i Svensk standard SS-EN 50438.

  • Reläskyddsprotokoll på svenska ska tillhandahållas av tillverkaren. Hänvisning till

tillverkarens hemsida är inte tillräckligt.

  • Elproduktionsanläggningen och installationen ska uppfylla följande författningar och

standarder:

– Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om viss elektriskt

materiel.

– Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet.

– Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska

starkströmsanläggningar ska vara utförda.

– Svensk Standard, Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 samt tillverkarens

anvisningar.

– Svensk Standard SS-EN 50438.

– Kunden har ansvar för att produktionsanläggningen underhålls och provas

enligt tillverkarens specifikationer så att reläskydd och annan

skyddsutrustning fungerar som avsett.

 

Alingsås Energis erbjudande till mikroproducenter

Producerar du som elhandelskund el från din mikroproduktion kan vi köpa in överskottet för att
använda det till andra kunder. Är anläggningen registrerad och godkänd av Energimyndigheten köper
vi också de elcertifikat som anläggningen genererar.
Alingsås Energi köper den inmatade elen med timspotpriset på Nord Pool. För ytterligare information
och aktuella priser, ring vår kundservice på 0322 – 617 617 eller maila på
kundservice@alingsasenergi.se.

Anmälan Anslutning av Produktion ifyllbar

Anmälan-anslutning-av-produktion-ifyllbar.pdf