Hoppa till huvudinnehåll

Utbyggnad av fjärrvärmeproduktionen på Sävelundsverket.

Bakgrund

Idag är fjärrvärmebehovet i Alingsås  ca 145 GWh/år och vi räknar med att behovet ökar till 170 GWh under närmaste 15-20 åren. Nuvarande produktion har en relativt stor andel så kallad spetslast som täcks till stor del med bioolja och när det blir riktigt kallt även eldningsolja. För att täcka framtida värmebehovet på ett miljövänligare sätt planerar vi därför att bygga ut Sävelundsveket med en ytterligare biobränsleeldad panna.  
Sävelundsverket omfattar i dagsläget två fastbränslepannor på 7 MW respektive 14 MW, en olje/biooljepanna på 12 MW och en deponigaspanna på 0,5 MW.
Den nya fastbrännslepannan beräknas ha en panneffekt på ca 14 MW en rökgaskondensor på ca 3 MWska säkerställa hög energieffektivt. 
Bränslet kommer även fortsättningsvis vara fasta biobränslen främst skogsflis och rena träbränslen från sågverk och skogsindustri (t.ex. spån och bark). 
 

Tillstånd och samråd

Under våren 2016 har Alingsås Energi Nät AB att sökt tillstånd hos Västra Götalands läns miljöprövningsdelegation för Sävelundsverket som kommer att få en total installerad tillförd effekt på ca 49,6 MW. Anläggningen är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) kod 40.51.  Miljökonsekvensbeskrivning har lämats under hösten 2016 och granskats av berörda parter och allmänheten. I nästa steg kommer tillstånd och tillståndsvilkor att delges runt årsskiftet 2016/17.

Tidsplan 

Redan under 2015 har förstudier och grovplanering skett internt hos Alingsås Energi. Huvudarbetet sker i 2 etapper och delas in enligt nedan.
 

Etapp 1

Etapp 1 är avslutad och innehöll förberedande rörarbeten för integration av den nya pannan i befintliga anläggningen. 
Den påbörjades under vinter/vår 2016 med upphandling av konsulter och entrepenörer med utförande av entreprenaden genom Voit Industrial Services A/S under sommarn 2016. Detta säkerställer att framtida pannbyggnation och drifttagning kan ske utan större avbrott i produktionen.
 

Etapp 2

Etapp 2 innehåller själva pannbyggnationen och byggnation av pannhus och övriga arbeten som krävs för integration av nya pannlinjen i befintliga verket. 
Etapp 2 påbörjades under våren 2016 med projektering och konsultupphandlingar samt prekvalificering och upphandling av panna. Byggkonsultuppdraget tilldelades COWI AB, byggentreprenad tilldelades NCC Sverige AB. Pannbyggnationen tilldelades Jernforsen AB, upphandlingen överprövades men överprövningen avslogs, och kontrakt kommer förhoppningsvis kunna tecknas i december. Under vinter 2017 påbörjas byggentreprenad och pannprojektering samt tillverkning. Montage av panna sker under vår/sommar 2017 och driftsättning och provdrift under höst 2017. Överlämning ska ske i början av 2018.