Hoppa till huvudinnehåll

Skadestånd

Om du som elanvändare har fått en påvisbar ekonomisk skada som uppkommit genom ett elavbrott kan du enligt ellagen ha rätt till skadestånd. Detta är oberoende av elavbrottets längd.

Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall på grund av avbrottet.

Undantag
Elanvändaren har inte rätt till skadestånd om nätföretaget visar att avbrottet beror på ett hinder utanför företagets kontroll, som vi inte skäligen kunde ha räknat med, och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Tvåårsgräns för krav
Du måste skriftligen begära skadestånd inom två år från det att skadan inträffat, annars förlorar du rätten till ersättning. Kvitton mm som kan styrka att kostnaderna varit nödvändiga och skäliga ska bifogas kravet.

Avräkning
Eventuell avbrottsersättning ska avräknas från skadeståndet.

Jämkning
Skadestånd kan jämkas efter vad som är skäligt om skyldigheten är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndskyldiges ekonomiska förhållanden

Din försäkring
Din hem- eller villaförsäkring kan också ge visst skydd mot skador som uppkommit på grund av elavbrott. Det kan t.ex. gälla ersättning för förstörda livsmedel mm. Hör med ditt  försäkringsbolag om vad som gäller i ditt fall.

Vägledning
För vägledning och mer information jämkning och undantag mm kan du vända dig till konsumenternas elrådgivningsbyrå www.energimarknadsbyran.se

Läs även om:

Strömavbrott

Avbrottsersättning

Leveranskvalitet