Hoppa till huvudinnehåll

Avbrottsersättning

Avbrottsersättning

Om du har haft ett oplanerat elavbrott under minst 12 timmar i följd, och felet inte beror på din egen anläggning samt varit känt för Alingsås Energi Nät AB, har du rätt att få avbrottsersättning. Skulle elen komma tillbaka och sedan brytas igen inom två timmar räknas det som ett sammanhängande avbrott.

Ersättning ska betalas ut inom sex månader efter att vi fått kännedom om avbrottet. Efter ett långvarigt avbrott analyserar vi vilka kunder som varit utan ström och hur länge. För de kunder som har rätt till ersättningen görs med automatik en kreditering på nästkommande elnätsfaktura och man behöver normalt inte höra av sig till oss för att få sin ersättning.

Ersättningsbeloppet vid ett avbrott baserars på avbrottets längd samt kundens beräknade årliga nätkostnad. Vid ett avbrott på 12-24 timmar blir ersättningen 12,5 % av den årliga nätkostnaden,eller minst 900 kr. Vid ett avbrott på 24-48 timmar blir ersättningen 37,5 % av den årliga nätkostnad, eller minst 1 800 kr. Därefter ökar ersättningen med ytterligare 25 % per påbörjad 24-timmarsperiod. Den maximala ersättningen är 300 procent av den årliga nätkostnaden.

Alingsås Energi Nät AB har rätt att reducera ersättningen enligt ovan. Detta gäller om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande, eller om överföringen av el har försenats för att inte utsätta våra arbetstagare för betydande risker i arbetet, t.ex. vid storm eller vid risk för fallande träd.

Det finns även några undantag då elanvändaren inte har rätt till någon avbrottsersättning trots ett långvarigt avbrott, detta gäller om avbrottet beror på elanvändarens försummelse, om elen bryts på grund av säkerhetsskäl eller för att bevara god leverans- och driftsäkerhet, om felet beror på hinder utanför nätägarens kontroll eller om avbrottet beror på ett fel i överordnat stamnät.

Läs även om:

Strömavbrott

Leveranskvalitet

Skadestånd