fbpx

Avgränsningssamråd avseende nya 40 kV markförlagda ledningar

Alingsås Energi Nät AB planerar att bygga nya 40 kV markförlagda kraftledningar och genomför nu ett avgränsningssamråd enligt miljöbalken inför ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen

Alingsås Energi Nät AB avser att bygga nya ledningar i syfte att höja kapaciteten och stärka leveranssäkerheten då större industriområde är under planering och kommunen växer. Den stora efterfrågan på el har ökat då flera platser för elbilsladdning byggs samt ett stort antal solcellsanläggningar är på gång.

De nya kraftledningarna planeras att utföras som markkabel och sjökabel.

För åtgärden finns ett samrådsunderlag framtaget som det går att ladda hem via länken nedan

På uppdrag av Alingsås Energi Nät AB ansvarar Sweco Sverige AB för samråd och tillståndsfrågor i projektet. Vid frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta

Emma Callstam Larsson Tel: 070-835 52 48. e-mail:emma.callstamlarsson@sweco.se
Karin Bäckman Tel: 070-167 21 12. e-mail: karin.backman@sweco.se

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2023-10-13 till ovan angiven e-postadress eller till:
Konsult
Sweco Sverige AB
att: Karin Bäckman
Södergatan 1
462 34 Vänersborg

Avgräsningssamråd

Avgransningssamrad.pdf

Bilaga 1 Karta över sträckningsförslag

Bilaga-1-Karta-over-strackningsforslag.pdf